+36 1 455-0113 info@tuzoltokft.hu

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(Általános Adatvédelmi Rendelet=GDPR)
szerinti adatkezelési tájékoztató a természetes személy ügyfelek vonatkozásában

A GDPR tárgya (I. fejezet 1. cikk):

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő adatvédelme

– személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályok

A GDPR hatálya nem terjed az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik (Preambulum 14).

Ezért jelen adatkezelési tájékoztatót a természetes személy ügyfelek (érintettek) vonatkozásában tesszük közzé:

  1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 

Név: Tűzoltó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adószám: 12137778-2-42

Székhely: 1142 Budapest, Tengerszem utca 10/A.

Telefon: +36 1/215-6674

Irodai mobil: +36 70/451-4164

E-mail: info@tuzoltokft.hu

Honlap: www.tuzoltokft.hu

Képviseli: Orbán Dániel ügyvezető

  1. Adatkezelés céljai:

 

– a Tűzoltó Kft. által nyújtott szolgáltatás vagy termék forgalmazása során számla kiállítása

– természetes személy ügyfél értesítése az általa ún. karbantartásra átadott tűzoltó készülék javításának elkészültéről

 

Tűzoltó Kft. szolgáltatásai természetes személy ügyfelek vonatkozásában:

– tűzoltó készülék alapkarbantartás

– tűzoltó készülék javítás

 

Tűzoltó Kft. által forgalmazott termékek természetes személy ügyfelek vonatkozásában:

– új tűzoltó készülékek

– tűzoltó-vízforrás tartozékok

– utánvilágító biztonsági jelek

 

  1. Érintettek kategóriái:

 

– azok a természetes személy ügyfelek, akik igénybe veszik a Tűzoltó Kft. 2. pontban felsorolt szolgáltatásait

– azok a természetes személy ügyfelek, akik megvásárolják a Tűzoltó Kft. 2. pontban felsorolt termékeit

 

  1. Kezelt személyes adatok kategóriái:

 

– természetes személy ügyfél neve

– természetes személy ügyfél címe 

– természetes személy ügyfél telefonszáma vagy mobilszáma: ezek az adatok kizárólag papír alapú szállítólevélben kerülnek rögzítésre

 

  1. Adatkezelés jogalapjai:

 

5.1. Az adatkezelés a Tűzoltó Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR II. fejezet 6. cikk 1. bek. c. pont):

Tűzoltó Kft-nek a számlázás során meg kell felelnie az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. CXXVII. sz. törvény előírásainak.

5.2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (GDPR II. fejezet 6. cikk 1. bek. c. pont):

Az értesítéshez szükséges telefonszám vagy mobilszám megadása érintett hozzájárulásán alapszik.

  1. A személyes adatok címzettje:

 

A számlázáshoz használt program fejlesztője, mint adatfeldolgozó:

AXEL Professional Softwares Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.

Program neve: Axel Pro számlázó és készletnyilvántartó program

Honlap: www.axel-szamlazo-program.hu

Az Axel Professional Softwares Kft. közvetlenül nem fér hozzá a programba feltöltött személyes adatokhoz, de egy esetleges javítás, fejlesztés során ennek lehetősége fennáll, ezért minősül adatfeldolgozónak.

Az Axel Pro számlázó program megfelel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

De a NAV nem minősül címzettnek a GDPR alapján. A NAV jogszabály által meghatározott eljárása keretében, jogszabályi felhatalmazás alapján fér hozzá a személyes adatokhoz és a GDPR a címzettek kategóriái közül kiveszi az ilyen közhatalmi szerveket.

  1. A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásának szempontjai:

 

A számlázásra és a számviteli bizonylatok megőrzésére jogszabályban előírt határidők figyelembe vétele.

  1. Érintett jogai személyes adatai vonatkozásában:

 

– átlátható tájékoztatás

– hozzáférési jog

– helyesbítéshez való jog

– törléshez való jog*

– adatkezelés korlátozásához való jog

– adathordozhatósághoz való jog

 

* A törléshez való joggal élés esetén az érintett adatait a számlázó program ún. partner adataiból van lehetőségünk törölni a jövőre vonatkozóan. A korábban kiállított számlák nem törölhetők a számlázásra és a számviteli bizonylatok megőrzésének jogszabályi kötelezettsége miatt. 3

 

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Tűzoltó Kft. székhelyén működő iroda:

Amennyiben természetes személy ügyfél sérelmesnek véli, ahogy a Tűzoltó Kft. a 4. pontban megnevezett személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először cégünket keressék meg panaszukkal (elérhetőségek: lsd. 1. pont).

A panaszokat minden esetben megvizsgáljuk és körültekintően kezeljük.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 1/391-1400

Honlap: www.naih.hu

Bíróság:

A kereset benyújtható a lakóhely (állandó lakcím) vagy a tartózkodási hely (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél.

Tájékozódást segítő honlapok:

http://birosag.hu/torvenyszekek

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

  1. Az adatkezelés biztonsága:

 

Tűzoltó Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy a fent felsorolt személyes adatok által jelentett kockázat mértékének a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Tűzoltó Kft. által kezelt természetes személy ügyfelek személyes adatai alacsony kockázati szintbe tartoznak. Az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, kizárólag a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz (név, cím, telefonszám vagy mobilszám) feltétlenül szükséges adatok kezelése valósul meg.

A számítógép, amelyre az Axel Pro számlázó és készletnyilvántartó program telepítve van, az alábbi informatikai védelemmel rendelkezik:

– vírusvédelem

– számítógéphez való hozzáférés jelszóval védett

– számlázó programhoz való hozzáférés jelszóval védett

– a számlázó program naplóz

– e-mail biztonsági beállítások a kibertámadások ellen

– vállalati belső hálózat tűzfallal védett

 

A papír alapú szállítóleveleket a Tűzoltó Kft. a székhelyén lévő irattárában őrzi. Az épület kerítéssel és biztonsági szolgálatra bekötött riasztórendszerrel védett.