+36 1 455-0113 info@tuzoltokft.hu

Jogszabályok

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS

Az 54/2014 (XII.5.) OTSZ alapján már új elv alapján kell a tűzoltó készülékeket elhelyezni.
201. § (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
•    az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
•    ahol e rendelet előírja és
•    jogszabályban meghatározott esetekben
a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
a) a létesítmény nevét és címét,
b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
265. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

BIZTONSÁGI JEL

147. § Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

148. § (1) A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
a)    tűzoltó készülékeket,
b)    fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
c)    bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
d)    kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
e)    beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

149. § A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet 1. ábrája alapján.

MSZ 9113:2003 (2.2.4. pont) - FELVONÓ GÉP - ÉS KERÉKHELYISÉG

A felvonógép helyiségeinek bejárata közelében villamos tűz oltására alkalmas, legalább 2 kg töltetű, gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, JÁRMŰVEK

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107 paragrafus a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására
a)    3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
b)    12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os
c)    24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.
E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltókészüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására
a)    30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os
b)    31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os,
c)    100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy 2 db 6 kg-os szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:
a)    a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
b)    a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
c)    a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, A MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, GÁZKAZÁN HELYISÉG

11/2013. (III.21.) NGM rendelet:
4.2.6.7.
A gázfogyasztó készülék helyiségénél – a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – ABC tűzolszályú tüzel oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A szükséges tűzoltó készülékek az alábbiak:
a)    233 kW összhőteljesítmény alatt külön a gázfogyasztó készülékhez nem szükséges;
b)    233-580 kW összhőteljesítményhez 1 db 55 A, 233 B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
c)    580-1160 kW összhőteljesítményhez 2 db 55 A, 233 B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
d)    1160-5800 kW összhőteljesítményhez 4 db 55 A, 233 B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
e)    5800 kW összhőteljesítményen felül 1 db 50 kg-os porral oltó és 4 db 55 A, 233 B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas.

GÁZMÉRŐ HELYISÉG

3.2.7.2. A mérőhelyiség bejáratánál 1 db 55A és 233B valamint C oltási teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.